Quy định của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

.

Theo đó, nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính là việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp cá biệt thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn. Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính phải bảo đảm không vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc quy định của cấp thẩm quyền.

 

Tổ chức hành chính được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có cơ sở pháp lý; Đáp ứng các tiêu chí thành lập theo quy định của pháp luật; Có phạm vi, đối tượng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực hoặc lĩnh vực quản lý nội bộ của tổ chức hành chính; Có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không chồng chéo với tổ chức hành chính khác; Có loại hình, quy mô phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đó và phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính nhà nước.

 

Tổ chức hành chính được tổ chức lại khi có sự điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức…hoặc khi tổ chức đó hoạt động không hiệu quả. Thêm vào đó, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính phải bảo đảm đúng điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền luật định. Việc thành lập, tổ chức lại tổ chức hành chính không được vượt khung số lượng tổ chức theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Xem chi tiết Nghị định 158/2018/NĐ-CP tại đây.

 

Nguồn: vinanet.vn